LEGO סדרת חוקרים צעירים NXT - מכוניות, שבשבות ניסויים ועוד


LEGO סדרת חוקרים צעירים NXT - מכוניות, שבשבות ניסויים ועוד
כיתות ד-ו

סדרת חוקרים צעירים NXT - מכוניות, שבשבות ניסויים ועוד אנרגיה ירוקה/מתחדשת - רוח, שמש, תנועת מים, שרירים, פירוק מים (תאי דלק)