LEGO קורס אסימוב - סביבות חכמות (חממה, בקרת ייצור, כסא גלגלים ועוד)


LEGO קורס אסימוב - סביבות חכמות (חממה, בקרת ייצור, כסא גלגלים ועוד)
כיתות ד-ז

מטרת הקורס לימוד עקרונות המכאניקה תוך הרחבת גבולות הדמיון ובאמצעות בניית מכונות המבצעות פעולות פשוטות מחד ומורכבות מאידך. הקורס מעודד למידה אקטיבית המביאה לתוצרים מוחשיים וגלויים לעין. דוגמא לתוכניות בניה:

מטרת הקורס
לימוד עקרונות המכאניקה תוך הרחבת גבולות הדמיון ובאמצעות בניית מכונות המבצעות פעולות פשוטות מחד ומורכבות מאידך.


הקורס מעודד למידה אקטיבית המביאה לתוצרים מוחשיים וגלויים לעין.

 

דוגמא לתוכניות בניה:

1. רובוט חממה
2. רובוט פס יצור
3. רובוט מכונת גלידה
4. רובוט זרוע מכאנית
5. רובוט כסא גלגלים
6. רובוט סורק
7. רובוט מוסך