באים בטוב - תוכנית רגשית פדגוגית

תקציב "באים בטוב" ללמידה רגשית-חברתית ולצמצום האלימות

קישור להורדת סילבוס להגנה לטובת התקציב

הצעת מחיר דוגמא לתוכנית - בא בטוב 

בתי הספר יקבלו תקציב עבור סל "באים בטוב", שיאפשר למוסדות בחינוך הרשמי, בחינוך המוכש"ר והפטור בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לצרוך מענים חינוכיים נוספים לטובת צרכים רגשיים וחברתיים של הצוות, התלמידים וההורים, לאחר מיפוי צרכים בית ספרי ובניית תוכנית בית ספרית, תוך היוועצות עם אנשי המקצוע בבתי הספר ובמחוז. התקציבים ינוהלו במערכת גפ"ן.

קריטריונים לתקצוב סל "באים בטוב" ללמידה רגשית חברתית וצמצום אלימות בבתי הספר - תשפ"ב 

מצגת - כנס "באים בטוב"
תקציב "באים בטוב" ללמידה רגשית-חברתית ולצמצום האלימות