M5StickC

רה על הקורס:

קורס זה פועל בעזרת M5StickC המאפשר שלוש יסודות חשובים:

1. תכנות מיקרובקר במגוון שפות.

2. סביבת תקשורת WIFI.

3. שילוב מחקרים וניסויים במגוון תחומים.

קישור לסביבת הלמידה


קישור


1


1

סילבוס הקורס

1

הורדה של תוכנת הצריבה, שינוי של תוכנת היצרן, לממשק תכנות.

קישור לתוכנת הצריבה (80M).

סרטון הסבר (מאוד חשוב!) על הגדרות הצריבה

1

איך מתכנתים M5 ? 

חיישן אור ותצוגה ?

M5 plus thinger all?

פרויקטים:

1.אגרוטק:
כל תחום הניתור והגידול של צמחים


2. תחבורה חכמה:
שילוב עיבוד תמונה
חיבור בין רכבים
תקשורת בין רכבים לתשתית הכביש