NXT עם תכנות

מבוא
קורס זה מהווה את אחד הקורסים הראשונים שחברת רובוטיקס הפעילה ומאגד בתוכו את יסודות השיטה החינוכית שלנו.
הנחייה-אתגר-פרויקט
למעשה בשיטה זו התלמידים מקבלים יכולת לקבוע את הקצב של הלמידה שלהם באופן אישי. 

דוגמא למרחב למידה להוראת תחום הרובוטיקה

סילבוס קורס - חלוקה על פי שיעורים.
שיעור 1

שיעורים 2-3

שיעורים 4-6

שיעורים 7-9מעקב אחרי קו שחורLineFollower.pdf
שיעורים 10


תוכנית משימות NXT 2אתגר.doc